sensetime

CVPR 2018で44本の論文が採択されました

2018年6月に米国ソルトレイクシティで開催される IEEE CVPR 2018* に向けて全世界から約3,300本の論文が投稿され、うち979本が採択されました。

SenseTime及び協力関係のある大学研究室の論文は44本採択され、去年の23本より大幅に増加し、採択数の約5%となりました。これは、SenseTimeが有するAI領域の豊富な人材と卓越な研究実績および革新能力を示しています。


今年採択された論文では、大規模分散訓練、人体理解や歩行者の再識別、自動運転シナリオの理解と分析、基礎画像認識アルゴリズム、画像認識および自然言語の包括的な理解、オブジェクト検出、認識と追跡、深度生成モデル、ビデオと行動の理解などの領域での斬新な研究成果が発表されます。これらの研究成果は、今後の研究のために貴重な経験を提供して、コンピュータビジョン研究の方向性を示します。その上で、日常生活へのコンピュータビジョン技術の幅広い応用に貢献します。


CVPR (IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition)。

  コンピュータビジョンやパターン認識の分野におけるトップの国際会議。

採択された論文リスト:

1. 3D Human Pose Estimation in the Wild by Adversarial Learning

Wei Yang, Wanli Ouyang, Xiaolong Wang, Xiaogang Wang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

2. Attention-aware Compositional Network for Person Re-Identification

Jing Xu, Rui Zhao, Feng Zhu, Huaming Wang, Wanli Ouyang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

3. Avatar-Net: Multi-scale Zero-shot Style Transfer by Feature Decoration

Lu Sheng*, Jing Shao*, Ziyi Lin and Xiaogang Wang (*equal contribution)

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

4. Beyond Holistic Object Recognition:Enriching Image Understanding with Part States

Cewu Lu, Hao Su, Yonglu Li, Yongyi Lu, Li Yi, Chi-Keung Tang, Leonidas J. Guibas

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

5. Collaborative and Adversarial Network for Unsupervised domain adaptation

Weichen Zhang, Wanli Ouyang, Dong Xu, Wen Li

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

6. Context Encoding for Semantic Segmentation

Hang Zhang, Kristin Dana, Jianping Shi, Zhongyue Zhang, Xiaogang Wang, Ambrish Tyagi, Amit Agrawal

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

7. Deep Cocktail Networks: Multi-source Unsupervised Domain Adaptation with Category Shift

Ruijia  Xu, Ziliang  Chen, Wangmeng  Zuo, Junjie  Yan, 

Liang  Lin 

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

8. Deep Group-shuffling Random Walk for Person Re-identification

Yantao Shen, Hongsheng Li, Tong Xiao, Shuai Yi, Dapeng Chen, Xiaogang Wang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

9. Dynamic Scene Deblurring Using Spatially Variant Recurrent Neural Networks

Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Jimmy Ren, Yibing Song, Linchao Bao, Rynson Lau, Ming-Hsuan Yang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

10. Eliminating Background-bias for Robust Person Re-identification

Maoqing Tian, Hongsheng Li, Shuai Yi, Xuesen Zhang, Jianping Shi, Junjie Yan, Xiaogang Wang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

11. End-to-End Deep Kronecker-Product Matching for Person Re-identification

Yantao Shen, Tong Xiao, Hongsheng Li, Shuai Yi, Xiaogang Wang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

12. End-to-end Flow Correlation Tracking with Spatial-temporal Attention

Zheng Zhu, Wei Wu, Wei Zou, Junjie Yan

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

13. Exploring Disentangled Feature Representation Beyond Face Identification

Yu Liu*, Fangyin Wei*, Jing Shao*, LuSheng, Junjie Yan and Xiaogang Wang (*equal contribution)

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

14. Environment Upgrade Reinforcement Learning for Non-differentiable Multi-stage Pipelines

Shuqin Xie, Zitian Chen, Chao Xu, Cewu Lu

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

15. FOTS: Fast Oriented Text Spotting with a Unified Network

Xuebo Liu, Ding Liang, Shi Yan, Dagui Chen, Yu Qiao, Junjie Yan

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

16. GeoNet: Unsupervised Learning of Dense Depth, Motion Field and Camera Pose

Zhichao Yin, Jianping Shi

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

17. Group Consistent Similarity Learning via Deep CRFs for Person Re-Identification

Dapeng Chen, Dan Xu, Hongsheng Li, Nicu Sebe, Xiaogang Wang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

18. High Performance Visual Tracking with Siamese Region Proposal Network

Bo Li, Wei Wu, Zheng Zhu, Junjie Yan

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

19. ID-GAN: Learning a Symmetry Three-Player GAN for Identity-Preserving Face Synthesis

Yujun Shen, Ping Luo, Junjie Yan, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

20. Learning a Toolchain for Image Restoration

Ke Yu, Chao Dong, Liang Lin, Chen Change Loy

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

21. Learning Dual Convolutional Neural Networks for Low-Level Vision

Jinshan Pan, Sifei Liu, Deqing Sun, Jiawei Zhang, Yang Liu, Jimmy Ren, Zechao Li, Jinhui Tang, Huchuan Lu, Yu-Wing Tai, Ming-Hsuan Yang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

22. Learning Globally Optimized Object Detector via Policy Gradient

Yongming Rao, Dahua Lin, Jiwen Lu

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

23. LiteFlowNet: A Lightweight Convolutional Neural Network for Optical Flow Estimation

Tak Wai Hui, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

24. Low-Latency Video Semantic Segmentation

Yule Li, Jianping Shi, Dahua Lin

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

25. Look at Boundary: A Boundary-Aware Face Alignment Algorithm

Wayne Wu, Chen Qian, Shuo Yang, Wang Quan

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

26. LSTM Pose Machines

Yue Luo, Jimmy Ren, Zhouxia Wang, Wenxiu Sun, Jinshan Pan, Jianbo Liu, Jiahao Pang, Liang  Lin

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

27. Mask-guided Contrastive Attention Model for Person Re-Identification

Chunfeng Song, Yan Huang, Wanli Ouyang, Liang Wang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

28. Optical Flow Guided Feature: A Fast and Robust Motion Representation for Video Action Recognition

Shuyang Sun, Zhanghui Kuang, Lu Sheng, Wanli Ouyang, Wei Zhang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

29. Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice

Kai Chen, Jiaqi Wang, Shuo Yang, Xingcheng Zhang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Dahua Lin

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

30. PAD-Net: Multi-Tasks Guided Prediciton-and-Distillation Network for Simultaneous Depth Estimation and Scene Parsing

Dan Xu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang, Nicu Sebe

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

31. Path Aggregation Network for Instance Segmentation

Shu Liu, Lu Qi, Haifang Qin, Jianping Shi, Jiaya Jia

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

32. Pose-Robust Face Recognition via Deep Residual Equivariant Mapping

Kaidi Cao, Yu Rong, Cheng Li, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

33. Practical Block-wise Neural Network Architecture Generation

Zhao Zhong, Junjie Yan, Wei Wu, Jing Shao, Cheng-lin Liu

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

34. Recognize Actions by Disentangling Components of Dynamics

Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Dahua Lin

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

35. Recovering Realistic Texture in Image Super-resolution by Spatial Feature Modulation

Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

36. Single View Stereo Matching

Yue Luo, Jimmy Ren, Mude Lin, Jiahao Pang,Wenxiu Sun, Hongsheng Li, Liang Lin

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

37. Temporal Hallucinating for Action Recognition with Few Still Images

Lei Zhou, Yali Wang, Yu Qiao

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

38. Towards Human-Machine Cooperation: Evolving Active Learning with Self-supervised Process for Object Detection

Keze Wang, Xiaopeng Yan, Lei Zhang, Liang Lin

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

39. Unifying Identification and Context Learning for Person Recognition

Qingqiu Huang, Yu Xiong, Dahua Lin

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

40. Unsupervised Feature Learning via Non-Parametric Instance-level Discrimination

Zhirong Wu, Yuanjun Xiong, Stella Yu, Dahua Lin

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

41. Video Person Re-identification with Competitive Snippet-similarity Aggregation and Co-attentive Snippet Embedding

Dapeng Chen, Hongsheng Li, Tong Xiao, Shuai Yi, Xiaogang Wang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

42. Visual Question Generation as Dual Task of Visual Question Answering

Yikang Li, Nan Duan, Bolei Zhou, Xiao Chu, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

43. Weakly Supervised Human Body Part Parsing via Pose-Guided Knowledge Transfer

Hao-Shu Fang, Guansong Lu, Xiaolin Fang, Jianwen Xie, Yu-Wing Tai, Cewu Lu

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

44. Zoom and Learn: Generalizing Deep Stereo Matching to Novel Domains

Jiahao Pang, Wenxiu Sun, Chengxi Yang, Jimmy Ren, Ruichao Xiao, Jin Zeng, Liang Lin

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

新着情報